Oferujemy Państwu kompleksowe dokumentacje projektowe i obsługę w zakresie przygotowania i prowadzenia każdego etapu inwestycji:

 • projekty koncepcyjne, studia wykonalności
 • projekty budowlane i wykonawcze
  1. budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty dróg i ulic, skrzyżowań, rond, chodników, ścieżek rowerowych, obiektów inżynierskich (parkingi naziemne i podziemne, miejsca postojowe, kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt, mury oporowe)
 • projekty zjazdów publicznych i indywidualnych
  1. projekt zjazdu indywidualnego z drogi (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, wewnętrznej)
  2. projekt zjazdu publicznego z drogi (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, wewnętrznej) do punków handlowych i usługowych
 • projekty organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej, oznakowania dróg
 • projekty zagospodarowania terenu, zieleni, krajobrazu
 • przygotowanie materiałów i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,
 • pełne opracowania z zakresu ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego, operaty wodnoprawne
 • nadzory autorskie dla prac drogowych, inżynieryjnych
 • pomiary geodezyjne i geotechniczne, wykonanie map do celów projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 • wykonywanie projektów branżowych,
 • uzgodnienie z zarządcami sieci projektów branżowych,
 • wystąpienie o warunki techniczne oraz zgodę na wejście w teren,
 • wykonanie pomiarów natężenia ruchu,
 • zakup wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,
 • zakup map topograficznych,
 • wystąpienie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wszelkiego rodzaju opinii i uzgodnień,
 • wystąpienia o pozwolenia na budowę
 • wystąpienia o pozwolenia wodnoprawnego
 • wystąpienia o zgody na wycinkę drzew i krzewów

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy.